Softner(연수기)는 물속에 용해되어있는 경도성분, 즉 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg), 철분(Fe), 망간(Mn) 등 주로 양이온 성분들을 이온교환수지(Ion Exchange Resin)을 이용하여 흡착 제거하여 연수를 공급해 주는 장치이다. 원수중에 유리염소 ( 잔류염소 ), 철분이 많은 경우는 전처리에 AC CARBON, FEROXER(제철 제망간장치)  설치가 필요하다.

- Ion Exchange Resin

* 어느 물질을 염류의 수용액과 접속시켜 두었을 때 그 물질 속의 이온은 용액 속으로 나오고 용액 속의 이온이 그 물질 속으로 들어 가는 현상 즉, 용액 중의 다양한 이온들과 불용성 수지(이온교환수지)사이에서 같은 하전(Positive or negatie)을 가진 이온들의 가역적 교환이온교환체이고 이온교환수지는 다양한 무기 및 유기물질을 사용할 수 있으나 현재 사용되고 있는 이온교환수지는 대부분 합성수지이며 고분자 매트릭스로 스티렌에 디비닐 벤젠을 가교제로 사용하여 3차원의 망상 구조를 가진 수지를 가장 널리 사용하고 있다.


▷ 연화 반응
R - (SO3Na)2 + Ca(HCO3)2 ----> R - (SO3)2Ca + 2NaHCO3
R - (SO3Na)2 + Mg(HCO3)2 ----> R - (SO3)2Mg + Na2SO4

▷ 재생반응
R - (SO3)2 + Ca + 2NaCl ----> R - (SO3Na)2 Ca + CaCl2
R - (SO3)2 + Mg + 2NaCl ----> R - (SO3Na)2 + MgCl2FR타입

                   

                     ▶ FR6-T20                             ▶ FR10-T20

Model

Resin (ℓ)

In/Out (mm)

Flow Rate
(M³/Hr)

Capacity/Regeneratiion(M³)

Tank Size(Ø×H cm)

60ppm

150ppm

200ppm

Resin

Brine

FR6-T20

6

20

0.7

6

2.6

2

15×45

24×42×72

FR10-T20

10

20

1.0

10

4

3

20×45

24×42×72

FR12-T20

12

20

1.2

12

5

4

15×88

32×52×90

FR16-T20

16

20

1.6

16

6

5

18×88

32×52×90

FR20-T20

20

20

1.8

20

8

6

20×88

32×52×90

FR30-T20

30

20

1.9

31

12

9

25×88

32×52×90

FT타입


연수장치 입구의 압력은 최저 1.5kg/cm2-4.5kg/cm2 필요(압력이 낮으면 가압펌프를 설치하셔야 하며, 압력이 높으며 감압변 설치 사용)

                        

                 ▶ FT50-T20                                         ▶ FT100-T20

Model Resin
(ℓ)
In/Out
(mm)
Flow Rate
(M³/Hr)
Capacity/Regeneratiion(M³) Tank Size(Ø×H cm)
60ppm 150ppm 200ppm Resin Brine
FT40-T25L/M25L 40 25 2.1 41 16 12 25×110 45×90
FT50-T25L/M25L 50 25 2.1 51 20 15 25×135 45×90
FT60-T25L/M25L 60 25 2.1 62 22 18 30×130 45×90
FT80-T25L/M25L 80 25 2.2 82 32 24 33×135 45×90
FT100-T25L/M25L 100 25 2.3 103 41 31 35×163 45×100
FT120-T25L/M25L 120 25 2.4 124 49 36 40×163 45×100
FT150-T25L/M25L 150 25 2.5 155 61 45 45×163 45×100

 

Model

Resin (ℓ)

In/Out (mm)

Flow Rate
(M³/Hr)

Capacity/Regeneratiion(M³)

Tank Size(Ø×H cm)

60ppm

150ppm

200ppm

Resin

Brine

FT100-M50

100

50

4.0

103

41

31

35×163

45×100

FT120-M50

120

50

4.8

124

49

27

40×163

45×100

FT150-M50

150

50

5.4

155

62

46

45×163

60×110

FT200-M50

200

50

6.7

207

82

62

52×150

60×110

FT250-M50

250

50

7.5

258

103

77

60×150

60×110

FT300-M50

300

50

8.4

310

123

93

60×178

75×105

FT500-M50

500

50

10.8

516

205

154

75×180

90×120

   

  FS타입

    

Model

Resin (ℓ)

In/Out (mm)

Flow Rate
(M³/Hr)

Capacity/Regeneratiion(M³)

Tank Size(Ø×H cm)

60ppm

150ppm

200ppm

Resin

Brine

FS300-T40/M40

300

40

7.5

310

123

93

60×178

75×105

FS500-T40/M40

500

40

9.4

516

205

154

75×180

90×120

FS700-T40/M40

700

40

10.4

723

287

216

90×180

90×120

FL타입

 

                

             ▶ FT12-AL20                                      ▶ FT60-AL20  

Model Resin
(ℓ)
In/Out
(mm)
Flow Rate
(M3/HR)
Capacity/Regeneration(M3) Tank Size(Φ x H x cm)
60ppm 150ppm 200ppm Resin Brine
FT12-AL20 12x2 20 1.2 12 5 4 15x88 45x90
FT16-AL20 16x2 20 1.6 16 6 5 18x88 45x90
FT20-AL20 20x2 20 1.8 20 8 6 20x88 45x90
FT30-AL20 30x2 20 1.9 31 12 9 25x88 45x90
FT40-AL20 40x2 20 2.0 41 16 12 25x110 45x90
FT50-AL20 50x2 20 2.2 51 20 15 25x135 45x90
FT60-AL20 60x2 20 2.4 62 24 18 30x130 45x90

적용(Application)
연수장치(Softner System)는 거의 모든 산업에서 필요한 연수를 광범위하고도 경제적으로 공급해수 있고 다음과 같이 이용 된다.

음용수용
산업용
상업용
Drink Water 산업
가정용 일반용수와 음용수
음용수 자판기 사업
학교
병원
호텔(숙박시설)
군부대등
보일러 용수(가정용,산업용,발전소용등)
순수 및 초순수의 전처리용
화공약품제조용
부품 가공( 세척용수 )
제약 및 도금용수 처리용
반도체 및 전자 산업용수의 전처리
전착도료 회수용
병원 및 의료산업용
제빙산업 및 각종 요식업
호텔 및 사우나 각종편의시설
사진현상, 제지 및 인쇄등